Резервация и доставка
0884 80 40 40

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАПоръчай от umami.bg и може да спечелиш доставка до 90лв.


I. Период на играта

1.1 От 17.04.2019 г. до 19.05.2019 г. включително

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

2.1 Настоящият документ съдържа правилата за провеждане и участие в игра с награди „Поръчай от umami.bg и може да спечелиш доставка до 90лв ” /наричана по долу за краткост „Играта”/, организирана от „Май ” ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Луи Айер 2 /наричано за краткост „Организатора”/.
2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява предметните награди за участниците, спечелили от Играта.

III. ДЕФИНИЦИЯ НА ИГРАТА

3.1. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
3.2. Настоящите правила влизат в сила на 17.04.2019 г. и важат за целия период на провеждане на Играта, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата https://umami.bg/. Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени.

3.3 Играта се състои в съвкупност от: условия за участие, зададени от Организатора, изпълнението на които, предоставя възможност на участниците да спечелят една от обявените награди; действията на участниците в изпълнение на условията; определяне на печелившите участници от Организатора, което се извършва на случаен принцип.

3.2. Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал.1 - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта.

3.4. Участието в Играта е напълно доброволно.
 
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. Право на участие в Играта имат само физически лица, навършили 18-годишна възраст, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение, имат настоящ адрес в страната, запознали са се и приемат настоящите правила за участие в Играта, публикувани в уеб-страницата на Организатора – umami.bg

4.2. Служителите на Организатора /включително лицата, свързани с организирането или провеждането на Играта/ нямат право да участват в Играта.
 
 
V. НАГРАДИ

5.1. Организаторът предоставя следните награди през периода на Играта:

Ваучер за поръчка от Umami.bg на стойност 50лв. – 5 броя
Ваучер за поръчка от Umami.bg на стойност 70лв. – 5 броя
Ваучер за поръчка от Umami.bg на стойност 90лв. – 5 броя

5.2. Наградите се разпределят от Организатора на случаен принцип сред участниците, чрез специална компютърна програма.

5.3. Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.
 

VI. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

6.1. За да получи шанс да спечели една от наградите, е необходимо участникът да направи поръчка от umami.bg на стойност поне 15 лв. с ДДС /без включена цената за доставка/

6.2. През всяка седмица от играта се теглят по 3 печеливши (1 печеливш – ваучер 50 лв.; 1 печеливш – ваучер 70лв.; 1 печеливш – 90 лв.)
6.3. Ваучерът ще се зареди в профила на клиента
 
Победителите от играта за изминалата седмица се изтеглят в понеделник и се обявяват във Facebook-страницата на Организатора на уеб адрес https://www.facebook.com/UmamiMarinela/. В тегленето участват участниците, които са направили отговаряща на условията поръчка през предната седмица. Една поръчка дава шанс да бъде спечелена само една награда.

6.3. Организаторът полага усилия за осъществяване на контакт с всеки печеливш участник с цел съгласуване на времето, мястото и начина на получаване на наградата. При невъзможност на Организатора да осъществи контакт с участника в срок до 48 часа след обявяването му за спечелил по реда на т.6.2., той губи правото си да получи наградата, като Организаторът има право да изтегли друг печеливш участник на негово място.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ
7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да посочва причини за това, като изпрати лично съобщение на официалната фен страница на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/UmamiMarinela/.
7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата https://www.facebook.com/UmamiMarinela/ и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация извършени действия за участие в Играта.
7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата https://www.facebook.com/UmamiMarinela/

За възникнали въпроси във връзка с условията на Играта, моля пишете ни на office@umami.bg