Резервация и доставка
0884 80 40 40

ИГРА

Официални правила на играта на Umami Japanese Food and

Garden „Играй и спечели вечеря на стойност 100 лв.“


 

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Играй и спечели вечеря на стойност 100 лв.““ на фирма Май ЕООД. 
 

I. Организатор на кампанията

Организатор на играта „Играй и спечели вечеря на стойност 100 лв.““ („Играта“) е Май ЕООД адрес за кореспонденция София, ул. „Луи Айер” No 2, ет 8 и идентификационен номер по ДДС в България: BG103597014, наричано по-долу за краткост „Организатор“. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила на играта, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.umami.bg.

 

II. Територия, на която се провежда играта:

Играта се провежда на територията на обекта на Организатора - ресторант Umami Japanese Food and Garden, намиращ се в хотел „Маринела“, адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 100  (по-долу за краткост „Ресторантът“). Промоцията е валидна при консумация на място в ресторанта.

 

III. Продължителност

Играта се провежда в периода от 11:00 часа на 22 юли 2019 г. до 11:00 часа на 30 септември 2019 г. или до достигане на брой участници, попълнили талони за участие, чийто максимален брой е фиксиран на 1000 (хиляда), съобразно описаното по-долу.

Организаторът има право да съкрати/удължи провеждането на Играта по своя преценка, като съответното обстоятелство ще бъде разгласено на фейсбук страницата на Организатора или на интернет страницата www.umami.bg.След приключване на Играта, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с каквито и да било обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Играта все още продължава. Организаторът ще предостави определената Награда от Играта в томбола, в която Организаторът ще включи само тези Участници, които са изпълнили условията по т. V за съответния период на играта. В томболата за съответната Награда ще бъдат включени само Участниците, които в рамките на периода на Играта са изпълнили условията по т. V.

 

IV. Условия за участие

Право на участие в играта имат всички физически лица, навършили 18-годишна възраст, с местонахождение Република България („Участници“), които са посетили Ресторанта и са закупили или консумирали на място ястия, напитки до крайната дата за провеждане на Играта - 30 септември 2019 год. или до достигане на максималната бройка от 1000 (хиляда) участника.

За заявяване на участието си в Играта и за удостоверяване на своята самоличност, съответните участници попълват обикновен талон в Ресторанта за участие в Играта, чрез който те участват в томболата за съответната Награда на Umami. За да участват в Играта, Участниците трябва да са попълнили своите лични данни в талоните за участие. По отношение на личните данни на участниците в Играта се прилагат всички разпоредби за защита на лични данни, които са публикувани на уебсайта на Организатора и са достъпни тук. Участници, които използват недобросъвестно идентичност, като цел или в резултат, на което води до нарушаване на механизма на Играта или до правото на участие на други Участници, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелване на награда.

 

V. Описание и правила

Всеки клиент, който е направил покупка на място от Ресторанта на Организатора, може да вземе участие в Играта, като покупката може да бъде направена в брой или с кредитна/дебитна карта. Участия, които не отговарят на условията на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва без предупреждение всякакво съдържание от талоните за участие, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Всеки Участник може да се включи в Играта неограничен брой пъти, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

 

VI. Награда

Съобразно посоченото в т. III., във връзка с Играта Организаторът е предвидил специална Награда за победителя от томболата, както следва: Вечеря на стойност 100лв. Жребият за определяне на победители на Наградата ще се тегли на 30 септември 2019 на територията на Ресторанта, като след края на Играта резултатите ще се публикуват във Facebook страницата на Umami и/или на уебсайта www.umami.bg.

Наградата ще да бъде получена на място в Ресторанта, след като Участникът се легитимира надлежно пред представител на Организатора, в срок до две седмици след определяне на печелившите лица и/или в двуседмичен срок от публикуването на данни за победителя във Facebook страницата на Umami и/или на уебсайта www.umami.bg. Печелившият ще бъде уведомен за спечелването на Наградата от Играта, както и за лицата, с които може да се свърже за получаването й, по телефон и/или имейл, посочени в личното съобщение на Участника в Играта. Организаторът не носи отговорност за неправилно попълнени телефонен номер и/или имейл. При неявяване за получаване на спечелената награда в горепосочения срок, Организаторът може да откаже предоставянето й.

 

VII. Изменение и допълнение на официалните правила

Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на www.umami.bg.

 

VIII. Защита на личните данни и съгласие за предоставянето им

Всеки Участник чрез попълването на талон за участие, така, както е описано в настоящите правила, дава доброволно съгласието си Организаторът да съхранява и използва за целите на Играта личните данни, които Участникът е предоставил, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“).Участниците се съгласяват, че Организаторът може да ги използва и да ги включва в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение и без да изисква съгласието на Участника. Подобни публични изяви могат да включват, без да се ограничават до: имената, профилните снимки, снимките, публикувани по повод Играта и други изображения или сходни материали на Участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство. Организаторът има право да използва и публикува гореописаните материали и информация без ограничение във времето. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.

 

IX. Предсрочно прекратяване

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на Facebook страницата на Umami и/или на уебсайта www.umami.bg, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

 

X. Ограничения на отговорността

Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставена награда поради форсмажорни обстоятелства.

 

XI. Спорове

Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред компетентния съд в Република България.